เสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน

การค้าระหว่างสมาชิกมากขึ้นเนื่องจากการค้าโลกอาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสงครามการค้า นอกจากนี้เขาเสริมว่าเอเชียจำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทาน นายศุภชัยยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลต่อไปควรเป็นตัวอย่างของมาเลเซียและเสริมกำลังแรงงานที่ไม่มีทักษะของประเทศไทย ในแง่ของการศึกษาเขากล่าวว่ามหาวิทยาลัยควรจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

เพื่อสนับสนุนการสอนและการวิจัยและค่าจ้างของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาจากโรงเรียนอาชีวศึกษาควรตรงกับที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นเพื่อให้คนจำนวนมากได้รับการส่งเสริมให้รับอาชีพ ประเทศไทยควรใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐบาลขององค์การการค้าโลก ซึ่งจะสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อของรัฐบาลของเราจะเป็นไปตามมาตรฐานสากล